Regulamin sklepu internetowego Tkaniny24.pl

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta.

 

SPIS TREŚCI

 1. §1 DEFINICJE.
 2. §2 POSTANOWIENIA OGÓLNE.
 3. §3 WYMOGI TECHNICZNE.
 4. §4 USŁUGI.
 5. §5 ZAKUPY W SKLEPIE.
 6. §6 PŁATNOŚCI.
 7. §7 REALIZACJA ZAMÓWIENIA.
 8. §8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ.
 9. §9 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ.
 10. §10 SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ.
 11. §11 OBOWIĄZEK ZWROTU TOWARU.
 12. §12 REKLAMACJE
 13. §13 REKLAMACJE W SPRAWIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
 14. §14 ZASTRZEŻENIA.
 15. §15 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ.
 16. §16 PROGRAM LOJALNOŚCIOWY – KLUB KORZYŚCI TKANINY24.PL.
 17. §17 POLITYKA COOKIES.
 18. §18 POLITYKA PRYWATNOŚCI.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 1. ZAŁĄCZNIK NR 1: USŁUGA NEWSLETTERA.
 2. ZAŁĄCZNIK NR 2: PROGRAM LOJALNOŚCIOWY – KLUB KORZYŚCI TKANINY24.PL.
 3. ZAŁĄCZNIK NR 3: POLITYKA COOKIES.
 4. ZAŁĄCZNIK NR 4: POLITYKA PRYWATNOŚCI.
 5. ZAŁĄCZNIK NR 5: LISTA PODMIOTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZE SPRZEDAWCĄ ORAZ/LUB ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA
  SPRZEDAWCY W ZWIĄZKU ZE STOSOWANIEM PLIKÓW COOKIES ORAZ PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH.
 6. ZAŁĄCZNIK NR 6: WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY WRAZ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ.

 

§1 DEFINICJE.

 1. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.
 4. Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
 5. Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.
 6. Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca umowę ze sprzedawcą bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 7. Punkt odbioru – punkt znajdujący się pod adresem ul. Sobieskiego 39, 14-200 Iława.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin.
 9. Sklep – sklep internetowy Tkaniny24.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.Tkaniny24.pl.
 10. Sprzedawca – KOMPANIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Eustachego Tyszkiewicza 13/U4, 01-157 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000486024, NIP 9562305287, nr REGON 34150648000000.
 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020.287 z późn. zm).
 12. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 13. Zamówienie - oświadczenie woli klienta w celu zawarcia umowy sprzedaży, które określa w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Regulamin określa ogólne zasady i sposób świadczenia usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży towarów prowadzonej za pośrednictwem Sklepu www.Tkaniny24.pl.
 2. Regulamin będzie dostępny w sposób nieprzerwany na stronie internetowej www.Tkaniny24.pl. w sposób umożliwiający jego pobranie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 3. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest poprzez:
  1. adres pocztowy: ul. Sobieskiego 39 14-200 Iława
  2. adres e-mail: [email protected],
  3. telefonicznie od godz. 8 do 16 pod numerem: tel. + 48 573 449 431
 4. adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy):
  ul. Sobieskiego 39,
  14-200 Iława
 5. adres do wysłania reklamowanego towaru:
  ul. Sobieskiego 39,
  14-200 Iława

§3 WYMOGI TECHNICZNE SKLEPU.

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne są:
  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  2. przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies, które muszą zostać włączone,
  3. dostęp do poczty elektronicznej.
 2. Dla złożenia Zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w §3 ust. 1 Regulaminu, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§4 USŁUGI.

 1. Usługa prowadzenia Konta klienta w Sklepie jest dostępna jedynie po dokonaniu skutecznej rejestracji, która następuje po wypełnieniu formularza rejestracji oraz jego zaakceptowania. Formularz rejestracyjny jest udostępniany przez Sprzedawcę na stronie www.Tkaniny24.pl.
 2. Umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez klienta żądania usunięcia Konta.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta klienta w przypadku naruszenia przez niego postanowień Regulaminu, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń w wyznaczonym terminie. Sprzedawca wówczas ma prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 4. Sprzedawca zapewnia zarejestrowanym klientom możliwość korzystania z Usługi Newslettera w celu otrzymywania informacji handlowych od Sprzedawcy na zasadach określonych w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do organizowania konkursów i promocji. Warunki ich organizacji oraz przebiegu zostaną każdorazowo wskazane na stronie internetowej Sklepu. Promocje w Sklepie nie będą podlegać łączeniu, o ile warunki konkretnej promocji nie będą stanowić inaczej.

§5 ZAKUPY W SKLEPIE.

 1. Informacje o towarach wskazane na stronie Sklepu, w szczególności ich parametry techniczne i użytkowe oraz opis, a także ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Towary oferowane w Sklepie przez Sprzedawcę są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba że towar zawiera opis, iż pochodzi ze zwrotu lub jest obarczony określonymi wadami fizycznymi, które zostaną odpowiednio opisane na karcie produktu.
 3. Ceny towarów widoczne w Sklepie zawierają podatek od towarów i usług (VAT) według właściwej stawki
 4. Sklep zastrzega, że w przypadku wyboru przez Kupującego opcji dostawy towaru do kraju znajdującego się poza Unią Europejską, jeżeli strony nie uzgodniły inaczej w sposób wyraźny, zastosowanie znajduje reguła Incoterms 2020 DAP, co oznacza, że Sprzedawca ponosi koszt odprawy eksportowej, natomiast Kupującego obciąża kosztami odprawy importowej, cła, odpowiednich podatków oraz ewentualnych dodatkowych opłat, w szczególności związanych z opłatami administracyjnymi związanymi z odprawą celną na rzecz przewoźnika lub agencji celnej.
 5. W sytuacji, o której mowa w §5 ust. 4 Regulaminu, niepodjęcie przesyłki w terminie dostawy przez Kupującego skutkuje rozwiązaniem umowy sprzedaży, generując po stronie Kupującego zobowiązanie do naprawienia szkody poniesionej przez Sprzedawcę, w szczególności zwrotu kosztów odprawy eksportowej i importowej do kraju Sklepu. Roszczenie Sprzedawcy wobec Kupującego w tej sytuacji staje się wymagalne z chwilą poniesienia ich przez Sprzedawcę. Sprzedawca uprawniony jest do potrącenia kwoty odpowiadającej rozmiarowi szkody, o której mowa w zdaniu poprzednim, z wierzytelnościami przysługujących Klientowi wobec Sprzedawcy, w szczególności ze zwracanej Klientowi kwoty przedpłaty, jeżeli była stosowana.
 6. Na całkowitą cenę Zamówienia składa się cena towaru wraz ze składowymi elementami wskazanymi w §5 ust. 3-4 Regulaminu tj. podatkiem VAT, cłem, wszelkimi kosztami związanymi z dostawą (w tym związanymi z dostawą międzynarodową, jeśli ma zastosowanie) oraz kosztami spakowania towaru.
 7. Kupujący może dokonać zakupu jako zarejestrowany klient lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym Zamówieniu.
 8. W celu dokonania zakupu należy dodać wybrany towar do koszyka w Sklepie.
 9. Po dodaniu towaru do koszyka i jego otworzeniu Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 10. W sytuacji złożenia Zamówienia w Sklepie za pośrednictwem telefonu lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej, następuje ono w Dniach Roboczych oraz godzinach wskazanych na stronie Sklepu. W tym celu klient powinien:
  1. wskazać w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę towaru umożliwiającą dokładną identyfikację i jego ilość,
  2. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności wskazanych na stronie internetowej Sklepu,
  3. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce dostawy oraz adres e-mail.
 11. Informacja na temat łącznej wartości Zamówienia, o której mowa w §5 ust. 10 Regulaminu wskazywana jest każdorazowo przez Sprzedawcę ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia lub poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez klienta umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony towar – z tą chwilą zostaje zawarta umowa sprzedaży.
 12. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia danych podsumowujących treść Zamówienia i zaakceptowaniu Regulaminu przez Kupującego oraz naciśnięciu przycisku "Zamawiam i płacę".
 13. Sprzedawca przewiduje możliwość wykorzystywania voucherów lub punktów rabatowych na zasadach przewidzianych dla Programu Lojalnościowego Tkaniny24.pl opisanych w §16 Regulaminu oraz załączniku nr 2
 14. Złożenie Zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą jako Umowy zawartej na odległość.
 15. Sprzedawca przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 16. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez klienta, będącego konsumentem w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę.

§6 PŁATNOŚCI.

 1. Za złożone zamówienie Kupujący może zapłacić w następujący sposób:
  1. zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  2. za pomocą karty płatniczej:
   1. Visa
   2. Visa Electron
   3. MasterCard
   4. MasterCard Electronic
   5. Maestro
  3. za pośrednictwem platformy płatniczej Blue Media
  4. za pobraniem, tj. kartą lub gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego;
  5. gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.
 2. W przypadku wybrania przez Kupującego opcji płatności z góry, należy dokonać zapłaty za produkty w terminie 48 godzin. Brak uiszczenia płatności w tym terminie będzie skutkował automatycznym anulowaniem Zamówienia oraz powróceniem objętych nim produktów do stanu magazynowego Sklepu umożliwiając ich ponowną sprzedaż.
 3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu Zamówienia.
 4. Kupujący poprzez zaakceptowanie Regulaminu zgadza się na wystawianie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę, które będą wysyłane na wskazany adres e-mail przy dokonywaniu zakupu lub rejestracji Konta, w zależności od sposobu składania Zamówienia.
 5. W przypadku dokonania zakupów przez Konsumenta, faktura elektroniczna będzie fakturą imienną i stanowi pełnoprawny dowód zakupu.
 6. Kupujący akceptując warunki Regulaminu Sklepu upoważnia Sprzedawcę do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106b ust. 3 oraz art. 106n ustawy o podatku od towarów i usług.
 7. Sprzedawca wystawi fakturę VAT korektę wyłącznie w sytuacji udokumentowania dokonania uzgodnień z Kupującym warunków obniżenia podstawy opodatkowania określonych na fakturze korygującej oraz potwierdzającej spełnienie tychże warunków. W sytuacji zwrotu towaru, taką dokumentacją może być w szczególności wypełniony formularz zwrotu przez Kupującego. Obniżenie podstawy opodatkowania może nastąpić w sytuacji:
  1. wystawienia faktury z błędnymi danymi,
  2. odstąpienia od Umowy przez klienta i zwrotu towarów,
  3. udzielenia rabatu przez Sprzedawcę,
  4. anulowania Zamówienia przez klienta.

§7 REALIZACJA ZAMÓWIENIA.

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Czas realizacji skutecznie złożonego Zamówienia tj. wysyłki wynosi 24 godziny w Dni Robocze, jednakże Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji maksymalnie do 48 godzin w Dni Robocze. W przypadku, gdy Kupujący wybrał opcję płatności za Zamówienie z góry, Sprzedawca przystąpi do jego realizacji dopiero po prawidłowym opłaceniu przez Kupującego i odnotowaniu zaksięgowania płatności.
 3. W przypadku dokonania skutecznego Zamówienia oraz wyboru miejsca dostawy do kraju spoza Unii Europejskiej, Sklep zastrzega sobie prawo do indywidualnego uzgodnienia czasu jego realizacji tj. wysyłki.
 4. Państwa, na terytorium których realizowana jest dostawa:
  1. Polska,
  2. Niemcy,
  3. Wielka Brytania,
  4. Irlandia,
  5. Szwecja,
  6. Czechy,
  7. Ukraina,
  8. Litwa,
  9. Rosja,
  10. Francja,
  11. Hiszpania,
  12. Włochy.
 5. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej,
  2. do paczkomatów InPost.
 6. W sytuacji, gdy wartość wszystkich towarów w koszyku osiągnie kwotę powyżej 199 zł przesyłka jest darmowa i Sprzedawca ponosi jej koszt. Sprzedawca zastrzega, że w przypadku dostawy do krajów spoza UE, Kupujący może zostać obciążony opłatami, o których mowa w §5 ust. 4-6 Regulaminu.
 7. Kupujący może odebrać towar osobiście w Punkcie Odbioru w godzinach jego otwarcia.
 8. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie przez Sprzedawcę na stronie Sklepu lub za pośrednictwem maila.
 9. Klient kupując towary w Sklepie automatycznie udziela Sprzedającemu pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów na nadanie przesyłki w imieniu Kupującego oraz na jego koszt, jeżeli według zasad niniejszego Regulaminu jest zobowiązany do poniesienia kosztu dostawy.

§8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ.

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą na odległość, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w §9 Regulaminu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny poprzez złożenie oświadczenia w tym terminie.
 2. Oświadczenie, o którym mowa w §8 ust. 1 Regulaminu może zostać sporządzone w dowolnej formie lub z wykorzystaniem wzoru zawartego na stronie Sklepu, stanowiącego Załącznik nr 6 do Regulaminu, który jest również dołączony w formie załącznika w email, który potwierdza dokonanie Zamówienia.
 3. Oświadczenie można złożyć także z wykorzystaniem wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 z późn. zm.).
 4. Sprzedawca proponuje składać oświadczenia o odstąpieniu od umowy poprzez e-mail na adres [email protected] lub listem poleconym na adres sprzedawcy.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą na odległość przysługuje także Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu, który również w terminie 14 dni ma prawo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy bez podania przyczyny.
 6. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym Kupujący uprzywilejowany objął w posiadanie towar lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie tego towaru,
  2. w którym Kupujący uprzywilejowany objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, partii lub części w sytuacji, gdy umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach.
 7. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu na zasadach opisanych w §8 Regulaminu. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§9 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w §8 Regulaminu nie przysługuje Kupującym uprzywilejowanym w odniesieniu do umowy:

 1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb z tym zastrzeżeniem, że wyjątek ten ograniczony jest do zamówienia tego rodzaju produktu o długości poniżej 1 metra bieżącego,
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§10 SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ.

 1. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość tj. w terminie i na zasadach określonych w §8 i §9 Regulaminu, uważa się ją za niezawartą.
 2. Sprzedawca przy spełnieniu warunków skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość przez Kupującego uprzywilejowanego, niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego uprzywilejowanego, zwraca wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 3. W sytuacji, gdy Sprzedawca poniósł koszt przesyłki towaru na zasadach §7 ust. 6 Regulaminu, a Kupujący uprzywilejowany odstąpi od umowy, wówczas Kupujący Uprzywilejowany ponosi koszt odesłania towaru do Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego uprzywilejowanego w pierwotnej transakcji.
 6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego uprzywilejowanego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.
 7. Kupujący uprzywilejowany ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
 8. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu uprzywilejowanemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, jeżeli wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły oferowany przez Sprzedawcę.
 9. W razie odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez Kupującego uprzywilejowanego Sprzedawca wystawi fakturę VAT – korektę i prześle ją na adres poczty elektronicznej Kupującego uprzywilejowanego wskazany przy Zamówieniu lub powiązany z Kontem.

§11 OBOWIĄZEK ZWROTU TOWARU.

 1. 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość towar należy niezwłocznie zwrócić Sprzedawcy, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany odstąpił od umowy. Zwrot należy dokonać na adres:
  ul. Sobieskiego 39
  14-200 Iława.
 2. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem - 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany odstąpił od umowy.
 3. Kupujący uprzywilejowany ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§12 REKLAMACJE.

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym w art. 556 – 576 k.c. – z zastrzeżeniem postanowień zawartych w §12 ust. 4 i 5 Regulaminu:
  1. jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego uprzywilejowanego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady,
  2. jeżeli zakupu dokonał Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 3. Rękojmia zostaje wyłączona w stosunku do przedsiębiorców w rozumieniu art. 431 k.c.
 4. Reklamacje można złożyć w dowolnej formie, natomiast Sprzedawca proponuje składać je drogą mailową na adres [email protected].Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na koszt Sprzedawcy na adres:
  ul. Sobieskiego 39
  14-200 Iława.
 5. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail [email protected].
 6. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni od dnia doręczenia oświadczenia Sprzedawcy.
 7. W sytuacji, gdy oświadczenie Kupującego dotyczące reklamacji będzie zawierało braki Sprzedawca wezwie go do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

§13 REKLAMACJE W SPRAWIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

 1. Klient ma prawo zgłaszać Sprzedawcy reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu i korzystania z zapewnianych Usług.
 2. Reklamacje w sprawie świadczenia usług drogą elektroniczną można składać na adres wskazany w §2 Regulaminu
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania klienta w tym terminie o przewidywanym okresie rozpatrzenia reklamacji.
 4. W razie braków w oświadczeniu reklamacyjnym Sprzedawca wezwie klienta do jej uzupełnienia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

§14 ZASTRZEŻENIA.

 1. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także formularzy i logotypów należą do Sprzedawcy.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego w Sklepie treści o charakterze bezprawnym.
 3. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży zawartej na odległość i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Kupującym uprzywilejowanym, w granicach prawem dopuszczonych, jest ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Kupującego oraz do 1 roku od wydania towaru.
 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Przedsiębiorcy uprzywilejowanego jest, w granicach prawem dopuszczonych, ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Przedsiębiorcę uprzywilejowanego oraz do 1 roku od wydania towaru.
 7. O wszelkich zmianach Regulaminu klient zostanie poinformowany na stronie Sklepu. Sprzedawca umieści wówczas zestawienie zmian. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na przypisany do Konta adres e-mail.
 8. W przypadku, gdy klient posiadający Konto nie akceptuje zmienionej treści Regulaminu, ma obowiązek zawiadomienia Sprzedawcy w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 9. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy i usunięciem Konta

§15 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ.

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Kupującego uprzywilejowanego rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

 1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
 2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
 3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
 4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§16 PROGRAM LOJALNOŚCIOWY – KLUB KORZYŚCI TKANINY24.PL.

Sprzedawca umożliwia klientom możliwość korzystania z programu lojalnościowego pod nazwą Klub Korzyści Tkaniny24.pl, którego funkcjonowanie opisane jest w załączniku nr 2 do Regulaminu.

§17 POLITYKA COOKIES.

Sprzedawca w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosuje pliki cookies. Zasady ich stosowania oraz funkcjonowania określa Polityka Cookies, stanowiąca załącznik nr 3 do Regulaminu.

§18 POLITYKA PRYWATNOŚCI.

Podane przez klienta dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU
USŁUGA NEWSLETTERA

Sprzedawca zapewnia zainteresowanym użytkownikom Sklepu możliwość otrzymywania informacji handlowych Sprzedawcy w formie wiadomości przesyłanych na podany adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter).

Usługa Newsletter stanowi umowę o świadczenia usługi przesyłania informacji handlowych i jest zawierana na czas nieoznaczony.

Zapisanie się do usługi Newslettera następuje poprzez podanie prawidłowego adresu poczty elektronicznej w wyświetlanej informacji o możliwości zapisania się oraz naciśnięciu przycisku "subskrybuj" lub aktywowaniu odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym bądź formularzu Zamówienia. Czynności te stanowią wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera.

Klient ma możliwość odwołania zgody na przesyłanie informacji handlowych poprzez usługę Newsletter w każdym czasie w dowolnej wybranej przez siebie formie. Sprzedawca zapewnia możliwość wypisania się z usługi Newsletter za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.

Z chwilą odwołania zgody umowa o świadczenie usługi Newslettera zostaje rozwiązana.

Do stosowania usługi Newslettera znajdują zastosowanie również zasady wynikające z Polityki prywatności, stanowiącej załącznik nr 4 do Regulaminu.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU
PROGRAM LOJALNOŚCIOWY – KLUB KORZYŚCI TKANINY24.PL

§1 Postanowienia ogólne

 1. Do postanowień niniejszego dokumentu w kwestiach nieuregulowanych stosuje się postanowienia zawarte w Regulaminie Sklepu oraz znajdujące się w nim definicje.
 2. Sprzedawca zapewnia zarejestrowanym użytkownikom Sklepu program lojalnościowy pod nazwą "Program Lojalnościowy - Klub Korzyści Tkaniny24.pl".
 3. Każdy zarejestrowany Kupujący automatycznie staje się członkiem Programu Lojalnościowego Tkaniny24.pl.

§2 Zasady przyznawania punktów lojalnościowych

 1. Sprzedawca przyznaje punkty lojalnościowe za każde zrobione zakupy na zasadzie, zgodnie z którą, za każdą wydaną złotówkę zarejestrowany użytkownik otrzyma 1 punkt lojalnościowy.
 2. Każde zebrane 20 punktów będzie stanowiło równowartość 1 zł rabatu przy kolejnym Zamówieniu.
 3. Sprzedawca zastrzega, że punkty lojalnościowe są przyznawane dopiero w momencie, gdy Zamówienie zostanie skutecznie zrealizowane tj. zamówiony towar zostanie odebrany przez klienta.
 4. Sprzedawca nie przewiduje limitu ilości punktów.
 5. Termin ważności poszczególnych punktów lojalnościowych wynosi 90 dni, z zastrzeżeniem §5 ust. 1 i 2 niniejszego dokumentu. Po upływie terminu ważności poszczególne punkty zostaną wyzerowane.

§3 Zmiana postanowień Programu Lojalnościowego Tkaniny24.pl

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Programu Lojalnościowego Tkaniny24.pl w dowolnym momencie. Ewentualne zmiany będą obowiązywać wyłącznie do umów sprzedaży zawartych po dokonaniu zmiany w treści niniejszych postanowień. Dla Zamówień dokonanych przed zmianami stosowana będzie wersja Regulaminu obowiązująca w momencie złożenia Zamówienia.
 2. Kupujący posiadający Konto zostanie poinformowany o wprowadzonych zmianach na podany adres e-mail przy rejestracji lub poprzez odpowiedni komunikat na stronie internetowej Sklepu.

§4 Ustanie członkostwa.

 1. Użytkownik posiadający Konto ma prawo do rezygnacji z członkostwa w Programie Lojalnościowym - Klubie Korzyści Tkaniny24.pl poprzez przesłanie oświadczenia na adres mailowy [email protected].
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia członkostwa użytkownikowi Sklepu, który naruszył zasady Regulaminu. Okres wypowiedzenia wynosi wówczas 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli użytkownikowi Sklepu przez Sprzedawcę.
 3. Użytkownik, którego członkostwo ustaje, traci wszystkie zgromadzone punkty lojalnościowe oraz rabaty.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zakończenia funkcjonowania Programu Lojalnościowego Tkaniny24.pl. W takim przypadku, zostanie wyświetlona informacja na stronie Sklepu oraz/lub przesłana posiadającym Konto na wskazany adres e-mail w terminie co najmniej 30 dni przed planowanym zakończeniem jego funkcjonowania.
 2. Posiadający Konto będzie mógł wykorzystać zebrane punkty w wyznaczonym terminie, o którym mowa w §4 ust. 1 niniejszego dokumentu.
 3. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych są zawarte w Polityce prywatności, stanowiącej załącznik nr 4 do Regulaminu.

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU
POLITYKA COOKIES

W celu efektywnego korzystania ze strony internetowej naszego Sklepu przez użytkowników wykorzystujemy ciasteczka, w tym usługi analizy zasobów sieci internetowej oraz wtyczki obsługujące media społecznościowe, zgodnie z art. 6 §1 przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W związku z tym, stosujemy ciasteczka i usługi, które umożliwiają pełną funkcjonalność naszego Sklepu, dzięki czemu jest atrakcyjna dla użytkowników Sklepu na poziomie funkcjonalnym oraz wizualnym.

Ciasteczka (cookies) to pliki (informacje) tekstowe przesyłane przez serwer WWW w trakcie korzystania z sieci Internet oraz zapisywane na urządzeniu użytkownika, rejestrujące jego aktywność oraz zawierające indywidualny numer. Pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych serwerowi, który je utworzył.

Sprowadza się to do tego, że zapisujemy ustawienia użytkowników Sklepu oraz wypełnione przez nich formularze, aby nie było potrzeby ponownego wprowadzania danych. Jednocześnie przykładamy najwyższą staranność w ostrożnym i należytym posługiwaniu się danymi osobowymi.

W dalszej części niniejszego dokumentu znajdują się informacje na temat wykorzystywania ciasteczek i usług znajdujących się na stronie Sklepu. Istnieje możliwość wyłączenia wszystkich ciasteczek lub według własnego wyboru poszczególne funkcje poprzez zablokowanie lub usunięcie ciasteczek z poziomu używanej przeglądarki internetowej przez użytkownika Sklepu. Istnieje również możliwość oddzielnego wyłączenia poprzez zainstalowanie ciasteczka typu opt-out (ciasteczka oznaczające rezygnację z korzystania z ciasteczek). Należy mieć na uwadze, że ich wyłączenie jest konieczne na wszystkich przeglądarkach z jakich korzysta użytkownik, natomiast jeśli użytkownik usunie wszystkie ciasteczka w swojej przeglądarce, również to wpłynie na ciasteczko rezygnacyjne typu opt-out.

Informacje ogólne
Sklep nie zbiera automatycznie żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Polityka cookies wraz z Polityką Prywatności, stanowiącą załącznik nr 4 do Regulaminu określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem ze Sklepu i jest zgodna z przepisami art. 173, art. 174 oraz art. 209 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne wraz z późniejszymi zmianami oraz RODO, a także wrażającą RODO ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. wraz z późniejszymi zmianami.

Korzystanie ze Sklepu wymaga wyrażenia akceptacji Polityki cookies, o której klient zostanie poinformowany po wejściu na stronę internetową.

Przeglądarki internetowe domyślnie akceptują zapis oraz przechowywanie plików cookies w urządzeniu użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie dokonać samodzielnie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej, usunąć je lub wyłączyć, jednakże może to wpłynąć na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego.

Rodzaje plików cookies
Sklep stosuje dwa rodzaje plików cookies tj. sesyjne oraz trwałe.

Sesyjne pliki cookies są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostaną w nim do momentu zakończenia sesji korzystania z danej przeglądarki. Zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Ich sposób działania nie pozwala na pobieranie danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na Twoim urządzeniu do momentu ich usunięcia. Zakończenie sesji przeglądarki internetowej lub wyłączenie urządzenia nie doprowadzi do usunięcia ich z urządzenia. Funkcjonowanie trwałych plików cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych lub poufnych z Twojego urządzenia.

Cel stosowania plików cookies
Pliki cookies wykorzystywane są w celach:

 1. statystycznych,
 2. marketingowych,
 3. utrzymania sesji Użytkownika (podczas zalogowania na Koncie) oraz na każdej podstronie Sklepu umożliwienia korzystania z Konta Klienta,
 4. dostosowywania zawartości Sklepu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji jego funkcjonowania,
 5. tworzenia statystyk do wyświetlania określonych funkcji Sklepu,
 6. pozyskiwania anonimowych danych dotyczących sposobu, w jaki użytkownicy korzystają ze Sklepu.

Lista podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą oraz/lub świadczących usługi dla Sprzedawcy w związku ze stosowaniem plików cookies oraz przetwarzaniem danych osobowych stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu. Podmioty zewnętrzne, które mogą stosować pliki cookies na stronie Sklepu zostały oznaczone zwrotem "[Pliki cookies]" w rubryce "cel". Informacje na temat stosowania plików cookies przez poszczególne podmioty zewnętrzne znajdują się na stronach internetowych tych podmiotów w zakładkach dotyczących ich własnej polityki cookies oraz/lub polityki prywatności.

Profilowanie
Informacje zawarte w plikach cookies przetwarzamy w celu profilowania w celu ustalenia prawdopodobieństwa dokonania zakupu oraz personalizowania reklam produktów naszego Sklepu.

Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies w przeglądarkach internetowych dostępne są na stronach wskazanych poniżej:

Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Opera
https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

Firefox
https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek

Safari
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Microsoft Edge
https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

Instrukcje dla urządzeń mobilnych:

Android
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=1

iOS (Safari)
https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

 

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO REGULAMINU
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych w Sklepie jest Sprzedawca, czyli KOMPANIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Eustachego Tyszkiewicza 13/U4, 01-157 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000486024, NIP 9562305287, nr REGON 34150648000000

Zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie przepisów prawa, w szczególności przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej ,,RODO’’ oraz przepisach ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. z późniejszymi jej zmianami.

Dobrowolność przekazania nam danych osobowych
Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże jest jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Brak podania danych uniemożliwi zawarcie tych umów w Sklepie.

Podstawa i cel przetwarzania danych osobowych
Jako podstawę i cel przetwarzania danych osobowych stanowią:

 1. zgoda użytkownika Sklepu na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych, w szczególności wiadomości o aktualnej ofercie i akcjach promocyjnych - Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 2. umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 4. prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, w szczególności polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:

 1. przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między Kupującym, a Sprzedawcą;
 2. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
 3. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;
 4. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe, w zależności od sposobu korzystania ze Sklepu przez użytkownika tj. podczas:

 1. czynności przetwarzania danych osobowych w celu założenia konta w Sklepie dla potrzeb świadczenia usługi prowadzenia konta

  1. - dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, firma),
  2. - dane kontaktowe (adres zamieszkania/korespondencyjny, adres siedziby, numer telefonu, adres e-mail)
  3. - dane rejestrowe przedsiębiorcy (NIP, KRS, REGON),
  4. - numer rachunku bankowego,

  przez okres posiadania konta w serwisie oraz przez okres 6 lat od dnia usunięcia konta,

 2. czynności przeglądania strony internetowej Sklepu w celu zapoznania się z treścią Sklepu oraz jego ofertami:

  1. - historia przeglądania stron w Sklepie,
  2. - preferencje Użytkownika,
  3. - płeć,
  4. - grupa wiekowa i zainteresowania użytkownika,
  5. - dane dotyczące lokalizacji, adresie IP,
  6. - identyfikator urządzenia użytkownika,
  7. - dane dotyczące przeglądarki użytkownika oraz stosownego systemu operacyjnego,

  do czasu opuszczenia stron serwisu przez użytkownika i usunięcia plików cookies.

 3. czynność realizacji złożonego zamówienia w celu wykonania umowy:

  1. - dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, firma),
  2. - dane kontaktowe (adres zamieszkania/korespondencyjny, adres siedziby, numer telefonu, adres poczty elektronicznej),
  3. - dane rejestrowe (NIP, KRS, REGON), numer rachunku bankowego,

  przez okres 6 lat od dnia zrealizowania zamówienia i wystawienia dowodu sprzedaży.

 4. czynności księgowo-rozliczeniowe w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa obciążających Administratora w związku z realizacją umowy:

  1. - dane identyfikacyjne i kontaktowe (imię i nazwisko, firma, adres),
  2. - dane rejestrowe (NIP, KRS, REGON), numer rachunku bankowego,

  przez okres 6 lat od dnia wykonania umowy.

 5. czynności wypełnienia formularza kontaktowego w celu nawiązania kontaktu z Administratorem i podjęcie działań na żądanie Użytkownika:

  1. - imię,
  2. - nazwisko,
  3. - adres e-mail,

  przez okres 1 roku od dnia otrzymania wiadomości.

 6. otrzymywania Usługi Newslettera w celu otrzymywania informacji od Administratora o aktualnościach w ofercie:

  1. - imię,
  2. - nazwisko,
  3. - e-mail,

  do czasu wypisania się z Usługi Newslettera.

 7. czynności analityczno-statystyczne - w celu gromadzenia danych statystycznych z uwzględnieniem analizy sposobu posługiwania się Sklepem przez Klienta, jego preferencji oraz wyborów:

  1. - lokalizacja,
  2. - adres IP,
  3. - identyfikator urządzenia,
  4. - dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego,
  5. - czas aktywności Użytkownika,
  6. - historia wyszukiwania Użytkownika,
  7. - ilość odsłon towaru,
  8. - wyborów Użytkownika,

  do czasu usunięcia plików cookies przez Użytkownika.

 8. dochodzenie roszczeń i ich egzekucja w celu realizacji uprawnień Administratora:

  1. - imię,
  2. - nazwisko,
  3. - e-mail,
  4. - nazwa Użytkownika,
  5. - adres do doręczeń,
  6. - numer rachunku bankowego,

  przez okres 6 lat od dnia doręczenia towaru.

 9. rozpoznawania reklamacji w celu realizacji rękojmi, gwarancji, skarg oraz wniosków:

  1. - imię,
  2. - nazwisko,
  3. - e-mail,
  4. - historia zamówień,
  5. - a także inne wskazane przez klienta,

  przez okres 6 lat od dnia dostawy towaru.

 10. marketingu do celów marketingu usług Sprzedawcy oraz jego partnerów:

  1. - imię,
  2. - nazwisko,
  3. - firma,
  4. - e-mail,
  5. - adres zamieszkania/korespondencyjny,
  6. - historia zamówień i interakcji Użytkownika,

  do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie.

 11. realizacja płatności online w celu uiszczania należności za towary:

  1. - imię,
  2. - nazwisko,
  3. - e-mail,
  4. - numer rachunku bankowego,

  przez okres 6 lat od dnia dostawy towaru.

Lista podmiotów, które są odbiorcami danych osobowych jest zawarta w załączniku nr 5 do Regulaminu wraz ze wskazaniem celu przekazania danych osobowych. Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych. Informujemy, że ewentualne przekazywanie danych osobowych poza Unię Europejską (np. w przypadku serwisów Google oraz Facebook) odbywa się przy zastosowaniu najwyższych standardów polityk prywatności deklarowanych przez te podmioty, opartych na standardowych klauzulach umownych, co jest zgodne z art. 46 i art. 47 RODO.

Prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Użytkownikom Sklepu przysługuje prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. ich sprostowania,
 3. usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. przeniesienia danych do innego administratora,
 6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

Użytkownicy Sklepu mają prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu realizacji swoich praw, a także wątpliwości prosimy o kontakt ze Sprzedawcą- Administratorem poprzez:

 1. adres pocztowy: ul. Sobieskiego 39 14-200 Iława
 2. adres e-mail: [email protected],
 3. telefonicznie od godz. 8 do 16 pod numerem: tel. + 48 573 449 431

W przypadku, gdyby zaistniała wątpliwość co do zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, informujemy o możliwości złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO REGULAMINU
LISTA PODMIOTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZE SPRZEDAWCĄ ORAZ/LUB ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA SPRZEDAWCY W ZWIĄZKU ZE STOSOWANIEM PLIKÓW COOKIES ORAZ/LUB PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 

Ceneo sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań

[Pliki cookies] Zbadanie opinii o poziomie zadowolenia klientów z przeprowadzonego zakupu lub objęcie zakupu Programem Ochrony Kupujących

Opineo sp. z o.o.
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 12, 50-381 Wrocław

[Pliki cookies] Prezentowanie i wyrażanie opinii na stronach internetowych zewnętrznego serwisu internetowego

Skąpiec sp. z o.o.
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 12, 50-381 Wrocław

[Pliki cookies] Informowanie Klientów o tym, w którym sklepie kupią poszukiwany przez siebie produkt, jakie warunki sprzedaży oferuje sklep oraz jaką ma opinię wśród Klientów

Trusted Shops GmbH
Subbelrather Str. 15 C, 50823 Köln, Niemcy

[Pliki cookies] Zbadanie opinii o poziomie zadowolenia Klientów z przeprowadzonego zakupu lub objęcie zakupów ochroną Kupującego

Google Inc. (Google Cloud, Google Analytics, Google Analytics 360, Fabric Software)
1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

[Pliki cookies] Mierzenie ruchu na stronach internetowych, raportowanie o błędach aplikacji, tworzenie statystyk

Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

[Pliki cookies] Analizowanie aktywności Klientów 

Google Ireland Ltd (Google Adwords, Double Click Manager, Double Click Search, Remarketing Service, Firebase)
Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia

[Pliki cookies] Mierzenie efektywności kampanii reklamowych, zarządzanie kampaniami reklamowymi

Microsoft Bing
Microsoft Corporation;
One Microsoft Way; Redmond, WA 98052, USA

[Pliki cookies] Określenie profilu klienta Mierzenie efektywności kampanii reklamowych, zarządzanie kampaniami reklamowymi
Allegro Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 182 60-166 Poznań

[Pliki cookies] Określenie profilu klienta

Mierzenie efektywności kampanii reklamowych, zarządzanie kampaniami reklamowymi

Benhauer sp. z o.o.
ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków

[Pliki cookies] Mierzenie efektywności kampanii reklamowych, zarządzanie kampaniami reklamowymi; Analiza ruchu na stronie

Facebook
Facebook Ireland ltd.
4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Irlandia

[Pliki cookies] Popularyzacja Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego www.facebook.com Reklamowanie i mierzenie ruchu

Instagram
Facebook Ireland ltd.
4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Irlandia

[Pliki cookies] Popularyzacja Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego www.instagram.com

Vimeo inc.
555 West 18th Street
10011 Nowy Jork, USA

[Pliki cookies] Popularyzacja Sklepu Internetowego za pomocą serwisu wideo www.vimeo.com

Youtube
Google LLC, D/B/A YouTube
901 Cherry Ave.
San Bruno, CA 94066 USA

[Pliki cookies] Popularyzacja Sklepu Internetowego za pomocą serwisu wideo www.youtube.com

Pinterest Inc
651 Brannan Street,
San Francisco, CA 94107, USA.

[Pliki cookies] Popularyzacja Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego www.pinterest.com

PayU S.A.
Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań

Zrealizowanie płatności

PayU S.A.
Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań

Zrealizowanie płatności

Paypal Polska sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

Zrealizowanie płatności

ORDERSOFT Sp. z o.o
Zakopiańska 150; 60-467 Poznań

Realizacja zamówienia oraz nadanie paczek bezpośrednio do klientów

BaseLinker Sp. z o.o.
Plac Solny 15, 50-062 Wrocław

Realizacja zamówień

Centrum Technologii Informatycznej
Zygmunt Wilder
ul. Jałowcowa 35, 44-100 Gliwice

Realizacja zamówień

Comarch S.A
al. Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków

Realizacja zamówień

Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa

Realizacja przesyłek

UPS Polska sp. z o.o.
ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa

Realizacja przesyłek

DPD sp. z o.o.
ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa

Realizacja przesyłek

DHL Express (Poland) sp. z o.o.
ul. Wirażowa 37, 02-158 Warszawa

Realizacja przesyłek

InPost sp. z o.o.
EQUAL BUSINESS PARK Budynek B
ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków

Realizacja przesyłek

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO REGULAMINU
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ WRAZ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość, z którego Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może skorzystać.

Sprzedawca wraz ze wzorem formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość załącza klauzulę informacyjną zawierającą wyciąg postanowień regulaminu dotyczących prawa odstąpienia.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Na opakowaniu przesyłki należy umieścić wyraźny napis: ZWROT

Zwroty prosimy kierować na adres:
Kompanio Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 39, 14-200 Iława

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ


DANE KONSUMENTA/PRZEDSIĘBIORCY UPRZYWILEJOWANEGO

Miejscowość.........................................................................Dnia .............................................

Imię i nazwisko / nazwa firmy.....................................................

Adres .....................................................................................

Telefon: ..................................................................................

E-mail: ....................................................................................

Niniejszym odstępuję od umowy zawartej na odległość.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam(em) się z Regulaminem Sklepu oraz zasadami odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Numer transakcji / zamówienia / ………...................................................

Numer i data paragonu / faktury ............................................................

Nazwa towaru ......................................................................................

Ilość w sztukach ...................................................................................

Data dostawy / odbioru towaru ..............................................................

Zwrotu środków proszę dokonać zgodnie z poniższymi danymi :

Imię i Nazwisko / firma .................................................................................................................

Adres ..........................................................................................................................................

Bank ............................................................................................................................................

Numer rachunku:

                                                   

 

Data i czytelny podpis Kupującego ..............................................................................................................

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Niniejsza klauzula informacyjna dotycząca prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość zawiera treść w pełni zgodną z postanowieniami regulaminu sklepu internetowego Tkaniny24.pl w tym zakresie, który znajduje się na stronie internetowej pod adresem: www.Tkaniny24.pl w zakładce Regulamin sklepu.

§1 Definicje.

 1. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Klauzula informacyjna – niniejsza klauzula dotycząca prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zawierająca postanowienia wynikające z Regulaminu sklepu internetowego Tkaniny24.pl, znajdującego się pod adresem www.Tkaniny24.pl
 3. rzedsiębiorca uprzywilejowany - osoba fizyczna zawierająca umowę ze sprzedawcą bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Sprzedawca - KOMPANIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Eustachego Tyszkiewicza 13/U4, 01-157 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000486024, NIP 9562305287, nr REGON 34150648000000.
 5. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020.287 z późn. zm).
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli klienta w celu zawarcia umowy sprzedaży, które określa w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

§2 Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą na odległość, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w §3 Klauzuli informacyjnej w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny poprzez złożenie oświadczenia w tym terminie.
 2. Oświadczenie, o którym mowa w §2 ust. 1 Klauzuli informacyjnej może zostać sporządzone w dowolnej formie lub z wykorzystaniem wzoru zawartego na stronie Sklepu, stanowiącego Załącznik nr 6 do Regulaminu, który jest również dołączony w formie załącznika w email, który potwierdza dokonanie Zamówienia
 3. Oświadczenie można złożyć także z wykorzystaniem wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 z późn. zm.).
 4. Sprzedawca proponuje składać oświadczenia o odstąpieniu od umowy poprzez e-mail na adres [email protected] lub listem poleconym na adres sprzedawcy.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą zawartą na odległość przysługuje także Przedsiębiorcy Uprzywilejowanemu, który również w terminie 14 dni ma prawo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy bez podania przyczyny.
 6. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym Kupujący uprzywilejowany objął w posiadanie towar lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie tego towaru,
  2. w którym Kupujący uprzywilejowany objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, partii lub części w sytuacji, gdy umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach.
 7. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu na zasadach opisanych w §2 Klauzuli Informacyjnej. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§3 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w §2 Klauzuli Informacyjnej nie przysługuje Kupującym uprzywilejowanym w odniesieniu do umowy:

 1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb z tym zastrzeżeniem, że wyjątek ten ograniczony jest do zamówienia tego rodzaju produktu o długości poniżej 1 metra bieżącego,
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§4 Skutki odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 1. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość tj. w terminie i na zasadach określonych w §2 i §3 Klauzuli informacyjnej, uważa się ją za niezawartą.
 2. Sprzedawca przy spełnieniu warunków skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość przez Kupującego uprzywilejowanego niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego uprzywilejowanego, zwraca wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 3. W sytuacji, gdy Sprzedawca poniósł koszt przesyłki towaru, a Kupujący uprzywilejowany odstąpi od umowy, wówczas Kupujący Uprzywilejowany ponosi koszt odesłania towaru do Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji.
 6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego uprzywilejowanego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.
 7. Kupujący uprzywilejowany ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
 8. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu uprzywilejowanemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, jeżeli wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły oferowany przez Sprzedawcę.
 9. W razie odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez Kupującego uprzywilejowanego Sprzedawca wystawi fakturę VAT – korektę i prześle ją na adres poczty elektronicznej Kupującego uprzywilejowanego wskazany przy Zamówieniu lub powiązany z Kontem.

§5 Obowiązek zwrotu towaru.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość towar należy niezwłocznie zwrócić Sprzedawcy, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany odstąpił od umowy. Zwrot należy dokonać na adres: ul. Sobieskiego 39 14-200 Iława.
 2. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem - 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany odstąpił od umowy.
 3. Kupujący uprzywilejowany ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Pliki do pobrania

Regulamin (PDF)